Funkcja addytywna zbioru

Funkcja addytywna zbioru – funkcja określona na pewnym ciele zbiorów o wartościach w zbiorze liczb rzeczywistych której wartość dla sumy dwóch zbiorów rozłącznych jest sumą wartości dla każdego z tych zbiorów. Blisko związanymi pojęciami są σ-addytywność oraz podaddytywność.Niech będzie matematyka .php'>ciałem podzbiorów pewnej matematyka .php'>przestrzeni X oraz niech .Często funkcjami (pod)addytywnymi zbiorów nazywa się funkcje określone na o wartościach w pewnej strukturze algebraicznej, w której określone jest działanie dodawania (jak np. grupa abelowa, matematyka .php'>przestrzeń liniowa), spełniające analogiczne warunki, jak wyżej. Addytywne funkcje zbiorów o wartościach w rzeczywistych bądź zespolonych matematyka .php'>przestrzeniach unormowanych nazywane są, na przykład matematyka .php'>miarami wektorowymi.