Aksjomat Martina

Aksjomat_Martina
Aksjomat Martina – zdanie postulujące pewną własność zbiorów uporządkowanych.Zdanie to jest używane w teorii mnogości i pokrewnych dziedzinach matematyki Jest ono niezależne od standardowych aksjomatów ZFC, tzn. zdania tego nie można udowodnić na gruncie tych aksjomatów ani nie można go obalić. Ponieważ ma ono wiele ciekawych konsekwencji, jest ono traktowane przez matematyków jako dodatkowy aksjomat, który może być zakładany, jeśli tego wymaga dowód. W tym sensie pozycja aksjomatu Martina może być porównana do pozycji zajmowanej przez hipotezę continuum (CH).Około roku 1965 amerykańscy matematycy Robert M. Solovay i Stanley Tennenbaum rozwinęli metodę forsingu wprowadzając forsing iterowany, aby udowodnić niezależność hipotezy Suslina W procesie badania ich wyników, Donald A. Martin (również amerykański matematyk zaproponował aksjomat, który w dużym stopniu odzwierciedlał sedno modelu teorii mnogości skonstruowanego przez Solovaya i Tennenbauma. Aksjomat zaproponowany przez Martina i pewne jego zastosowania były przedstawione w 1970 , a dowód niesprzeczności tego aksjomatu i sama metoda forsingu iterowanego były opublikowane w 1971 Aksjomat Martina uogólnia hipotezę continuum i w wielu przypadkach pozwala na powtórzenie argumentów stosowanych przy użyciu CH. Najważniejsze zastosowania aksjomatu Martina są związane z jednoczesnym odrzuceniem hipotezy continuum (tzn. założeniem ) i wtedy jego siła polega na stwierdzeniu, że pomimo tego, iż , to uniwersum teorii mnogości wygląda trochę tak jakby CH była prawdziwa.Należy podkreślić, że główne źródło popularności aksjomatu Martina tkwi w możliwości wyeliminowania dość skomplikowanych dowodów niesprzeczności pewnych stwierdzeń przy użyciu forsingu Ma więc on znaczenie dydaktyczne jako wprowadzenie do metody forsingu oraz praktyczne jako narzędzie dla matematyków nie zaznajomionych z metodą forsingu .Przed sformułowaniem aksjomatu przypomnijmy następujące definicje.Niech będzie porządkiem częściowym Aksjomat Martina to następujące zdanieAksjomat Martina jest tradycyjnie oznaczany przez MA. Należy zauważyć, że CH implikuje MA w formie sformułowanej powyżej (patrz sekcja 5 o aksjomatach forsingowych i wtedy nie ma wielkiego pożytku z zakładania tego aksjomatu. Dlatego też matematycy często mówiąc aksjomat Martina myślą MA+¬CH.Załóżmy MA oraz ¬CH. Wówczas następujące stwierdzenia są prawdziwe:Hipoteza continuum jest równoważna ze zdaniem Aksjomat Martina jest słabszą wersją tego zdania; powyższe konsekwencje aksjomatu Martina demonstrują że MA ma formęAksjomat Martina był pierwszym aksjomatem forsingowym sformułowanym w teorii mnogości Gdy jego popularność poza teorią mnogości (np w topologii czy też w teorii matematyka .php'>miary matematyka .php'>stała się oczywista, specjaliści w teorii forsingu starali się zaproponować społeczności matematycznej szerszą rodzinę aksjomatów opartych na schemacie przedstawionym poniżej.Należy zauważyć, że na mocy klasycznego lematu polskich matematyków Heleny Rasiowej i Romana Sikorskiego, jest prawdziwe (w ZFC). Nietrudno jest też wykazać, że jeśli jest porządkiem bezatomowym, to jest zdaniem fałszywym (w ZFC).Jeśli CCC oznacza klasę wszystkich porządków częściowych spełniających ccc, to wprowadzony wcześniej aksjomat Martina oznacza . Aksjomat był uogólniony przez Saharona Shelaha do PFA , aksjomatu, który również jest wspomnianej powyżej postaci i także jest niezależny od aksjomatów ZFC. Wśród aksjomatów forsingowych PFA jest drugim co do popularnośći w matematyce (po MA).W literaturze matematycznej istnieją pewne rozbieżności, jeśli chodzi o terminologię związaną z aksjomatami forsingowymi Niektórzy autorzy rezerwują nazwę aksjomat Martina i symbol MAκ dla MAκ(CCC), a dla pozostałych przypadków używają oznaczenia FAκ. Istnieją również pewne niekonsekwencje w formułowaniu definicji i roli liczby κ. Czasami MAκ jest rozumiany jako MA < κ, tzn. postulat istnienia matematyka .php'>filtru przecinającego zadane < κ zbiorów gęstych.